Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Česká škola ve VB

V současné době v Británii neexistuje česká škola nabízející povinnou školní docházku pro české žáky.

Česká škola bez hranic v Londýně a Česká škola v Manchestru však pořádají sobotní doplňkové České školy, které slouží jako podpora žákům a rodičům při nepovinných zkouškách za každý rok.

Aktivity pro české děti žijící v Británii 

Česká škola bez hranic, Londýn
Česká škola bez hranic je nestátní nezisková organizace, jejímž cílem je výuka češtiny a českých reálií pro české děti žijící v Británii a podpora jejich rodinám. Česká škola bez hranic pořádá Kids´Art Club (Dětský umělecký klub) pro předškolní děti  a výuku v České škole (Czech School) pro školáky. Více informací najdete zde: www.czechschool.org.uk

Scotish Czech and Slovak Club - Children's Club a Foxes & Cubs
The Scottish Czech & Slovak Fund (dříve the Scottish Czech and Slovak Summer Scholarship Fund) je charita se sídlem v Edinburku. Jejím posláním je rozvoj kulturních a vzdělávacích vztahů mezi Skotskem a Českou a Slovenskou republikou.
Children's Club (Dětský klub) je místem pro setkávání rodičů s malými dětmi od narození do tří let věku.
Foxes and Cubs – česká a slovenská škola v Edinburku. Děti učí rodilí čeští a slovenští učitelé.
www.scsfund.uk

České a slovenské maminky  z Cambridgeshire a Suffolku

Skupinka českých a slovenských maminek žijících v Cambridgeshire a Suffolku. Setkání se konají  každý měsíc, někdy s dětmi , jindy bez nich a poskytují  prostor si popovídat. Nové členky jsou samozřejmě vítány. Email kontakt na Janu: jana@fetchmylunch.com nebo na mobil: 07984 551 768.

Česká škola Manchester
Česká škola Manchester otevře své brány česky mluvícím dětem z Manchesteru a širokého okolí v únoru 2012. Cílem školy je stát se součástí ČŠBH a bude vyučovat podle Vzdělávacího programu ČŠBH, ale připravuje i třídu pro děti, pro které je čeština druhým jazykem a které se nepotřebují připravovat k vyrovnávacím zkouškám na českých školách. Více informací najdete na http://czech-school-mcr.webstarts.com nebo pište na cz.school.manchester@gmail.com

Czech School in Manchester
Škola funguje v Manchesteru od února 2011 a slouží dětem od 1 roku do 11 let. Vyučující jsou kvalifikovaní učitelé a také stážisté z českých pedagogických fakult. Škola nabízí pravidelné společné aktivity rodičů s malými dětmi (školička) z českých, slovenských i vícejazyčných rodin. Dále nabízí výuku češtiny zábavnou formou pro školáky a také výuku češtiny jako druhého jazyka pro cizince. Škola je současně zaměřena na podporu a pomoc krajanským rodinám v Manchesteru. Kontakt a více informací naleznete na www.czechwells.com .

Mezinárodní škola v Londýně
Soukromá škola nabízející výuku češtiny pro děti od 3 do 18 let a dále program International Baccalaureate (IB) na úrovni základního, středoškolského a diplomového učebního programu. Email kontakt: lmail@islondon.org, telefon: +44 (0)208 992 5823. Více informací na www.isllondon.org

Okénko
Nezisková dobrovolnická československá organizace Okénko propaguje české a slovenské tradice, kulturu a vzdělání v Londýně. Nabízíme: pravidelnou sobotní školu a vyučování předškolních skupinek (pro české a slovenské děti od narození po 14 let), setkání a aktivity pro rodiče (ples, knižní klub, divadelní spolek, fitness lekce, lekce češtiny pro dospělé) a akce pro celou českou a slovenskou komunitu (Vánoční besídka, Velikonoční oslavy, Dětský den, výlety do muzeí, k moři, Šlapáček, atd.)
Více informací: www.okenko.co.uk   
Kontakt: Jana Nahodilová, tel.: +44 (0) 7960018346, email:
c.okenko@hotmail.co.uk
Sobotní škola provozuje svou činnost v Dunraven Primary School, Mount Nod Road, London SW16 2LG

Česká škola Exeter
http://www.czech-school-exeter.co.uk/
Škola pořádá také setkání Čechů a Slováků v Exeteru: http://www.czech-school-exeter.co.uk/cesko-slovenske-srazy/

Český klub Birmingham
Hlavním záměrem je promotovat českou kulturu a jazyk v okolí Birminghamu a West Midlands.
Od září 2013 otevírá Český klub také školu pro děti od šesti let Klubko a školku pro děti od tří do šesti let, Klubíčko.
Kontakt: info@czech-club-birmingham.org
www.czech-club-birmingham.org

 


Česká povinná školní docházka

Povinná školní docházka se vztahuje k občanům České republiky.  Školní docházka je dle zákona povinná po dobu devíti let a začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku.

Žák plní povinnou školní docházku na základní škole.  Děti, které jsou v průběhu plnění povinné školní docházky přijaty ke studiu na víceletá gymnázia či víceleté konzervatoře, pokračují v plnění povinné školní docházky na těchto školách.

České zákony také umožňují jiné způsoby plnění školní docházky dětem, kteří žijí v zahraničí a navštěvují místní školu, a to většinou formou individuálního (domácího) vzdělávání.  V takovém případě je dítě žákem školy ve „spádové oblasti” (v němž má žák místo trvalého pobytu) či jiné školy zvolené v rámci individuálního vzdělávacího programu. Žák má možnost konat zkoušky za každý rok z čestiny, v pátém a šestém ročníku i z vlastivědy a v šestém až devátém ročníku v oboru zeměpis a dějepis.

Rodiče či zákonní zástupci žáků jsou povinni zapsat děti ve škole na území České republiky. Zanedbání této povinnosti bude považováno za přečin postižitelný pokutou. Na závažnější porušení povinné školní docházky bude nahlíženo jako na trestné jednání ohrožující mravní výchovu dětí a mládeže. Zákonný zástupce je povinnen přihlásit dítě k plnění školní docházky od 15. ledna do 15. února toho kalendářního roku, ve kterém dítě s povinnou docházkou začíná.

Povinná školní docházka se týká všech dětí s českým státním občanstvím a to i v případě, že mají občanství jiného státu.

Pro více informací klikněte sem: http://www.msmt.cz/areas-of-work/educational-system nebo nahlédněte do §38 školského zákona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Naši partneři


 

 

          


          
České centrum Londýn je členem EUNIC Londýn, sítě kulturních institucí členských států Evropské unie v Londýně.