Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Povinná školní docházka v ČR

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky, dále na občany jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinné příslušníky, kteří na území České republiky pobývají na základě zvláštního pobytového povolení a dále na jiné cizince, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza a azylanty a účastníky řízení o udělení azylu.

Povinná školní docházka se vztahuje k občanům České republiky.  Školní docházka je dle zákona povinná po dobu devíti let a začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.  Vyspělost dítěte k plnění školní docházky bude posouzena po prohlídce v psychologicko-vzdělávácí poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.   Po dohodě se zákonným zástupcem dítěte lze potvrdit rozhodnutí i během školního roku. Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy.

Povinná školní docházka končí po devíti letech základního vzdělávání a to i v případě, že žák neukončí devátý ročník (např. opakoval ročník) a nezavrší základní vzdělání. Povinná školní docházka končí po dovršení 17 let, ale požádá-li o to zákonný zástupce dítěte, základní vzdělání lze dokončit prodloužením návštěvy školy do konce školního roku, ve kterém žák dovrší 18 let nebo později návštěvou speciálních kurzů pro doplnění základního vzdělání. 

České zákony také umožňují jiné způsoby plnění školní docházky dětem, kteří žijí v zahraničí a navštěvují místní školu, a to většinou formou individuálního (domácího) vzdělávání.  V takovém případě je dítě žákem školy ve spádové oblasti” (v němž má žák místo trvalého pobytu) či jiné školy zvolené v rámci individuálního vzdělávacího programu. Žák má možnost konat zkoušky z češtiny za každý rok, poté v pátém a šestém ročníku i z vlastivědy a v šestém až devátém ročníku ze zeměpisu a dějepisu.

 
Rodiče či zákonní zástupci žáků jsou povinni zapsat děti ve škole a zajistit jejich pravidelnou a dochvilnou účast ve vyučování. Zanedbáváním péče o povinnou školní docházku se zákonný zástupce dopouští přestupku postižitelného pokutou ve výši  3000 Kč. Závažnější porušení povinné školní docházky může být souzeno jako spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Obce jsou povinny zajišťovat základní vzdělávání, a proto zapisují žáky před začátkem povinné školní docházky do příslušného rejstříku na obecních úřadech. Pokud rodiče nesplní svou povinnost děti nahlásit, mohou být použita další opatření. 

 

 

 

 


Naši partneři


 

 

          


          
České centrum Londýn je členem EUNIC Londýn, sítě kulturních institucí členských států Evropské unie v Londýně.