Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Povinná školní docházka v ČR


PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY V ZAHRANIČÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Následující informace jsou stručným zpřehledněním údajů, které na svých webových stránkách uvádí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Plné znění textu najdete ZDE.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky (a to včetně občanů ČR žijících mimo území ČR) a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů.

Od 1. září 2017 je platná novela školského zákona, podle níž se povinnost být zároveň žákem školy v ČR mění na možnost. Z nové formulace ustanovení školského zákona vyplývá následující:

Od školního roku 2017/18 nebude povinností, aby dítě, které plní povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky nebo formou individuální výuky v zahraničí, bylo v evidenci kmenové školy (tedy školy, která zapíše žáka k plnění povinné školní docházky) v ČR. Vznikla alternativa k zápisu do kmenové školy v ČR a nově bude možné dokládat plnění povinné školní docházky přímo ministerstvu. Konkrétní způsob, jakým toto učinit, je zveřejněn na stránkách ministerstva ZDE.

Tato změna neznamená zrušení povinnosti dokládat plnění povinné školní docházky v zahraničí a neznamená, že se žáci vzdělávaní v zahraničí nadále nebudou moci zapisovat do kmenových škol v ČR. Tuto možnost samozřejmě nadále mají.

Ministerstvo doporučuje rodičům vycházet při rozhodování, zda pro dítě zvolit kmenovou školu či ho jen registrovat na ministerstvu, z úvahy o tom, zda v budoucnu plánují návrat do ČR. Pokud v okamžiku návratu bude jejich dítě žákem kmenové školy v ČR, bude pokračovat ve vzdělávání v této škole. Pokud kmenovou školu mít nebude, prvním krokem bude najít školu, která dítě přijme ke vzdělávání.

S rozhodnutím, zda žák bude nebo nebude zapsán v kmenové škole v ČR, souvisí i možnost konání zkoušek a postupného získávání základního vzdělání dle školského zákona.

Pokud žák nebude mít kmenovou školu v ČR, nebude moci konat zkoušky a tedy získávat základní vzdělání v ČR. Žák pak nezíská v ČR stupeň základního vzdělání a bude-li třeba vzdělání žáka prokázat, bude nutné žádat o uznání vzdělání, které žák získal v zahraničí (viz Brožura uznávání zahraničního vzdělání).

Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraničí a je žákem kmenové školy v ČR, může na žádost zákonného zástupce konat zkoušky z vybraných předmětů, a tím způsobem průběžně získávat základní vzdělání i v ČR.

Výjimku tvoří žáci, kteří se vzdělávají kromě školy v zahraničí ještě u tzv. poskytovatele vzdělávání v zahraničí, který má s ministerstvem uzavřenou smlouvu o poskytování vzdělávání v době plnění povinné školní docházky. Tyto organizace umožňují svým žákům absolvovat vzdělávání, na jehož základě obdrží za každé období školního roku osvědčení. Po předložení osvědčení společně s hodnocením ze školy v zahraničí, kde žák plní povinnou školní docházku, obdrží žák v kmenové škole v ČR české vysvědčení, aniž by musel konat zkoušky. Získání osvědčení mu také umožní zařazení do odpovídajícího ročníku při případném návratu zpět do ČR podobně, jako kdyby konal zkoušky.

Ve Velké Británii je tímto poskytovatelem Česká škola bez hranic v Londýně. Více informací o České škole najdete zde: www.czechschool.org.uk. Kontakt: info@czechschool.org.uk

Ze zkušenosti plyne, že občané ČR většinou plní povinnou školní docházku denním prezenčním vzděláváním v zahraniční škole zřízené podle práva státu žákova pobytu. Řada z nich se také vzdělává v českém jazyce formou odpolední nebo sobotní výuky v českých školách.


Odkazy z textu:

Vzdělávání žáků v zahraničí, plné znění

Dokládání plnění povinní školní docházky žákem bez kmenové školy, plné znění:

Školský zákon

Brožura o uznávání zahraničního vzdělání

Česká škola bez hranic, Londýn

 

 


Naši partneři

Doporučujeme: