Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

1.1.2016 - 31.12.2016

Karel IV. – Otec vlasti (1316–2016)

Karel IV. (1316–1378) je považován za nejslavnějšího a nejvýznamnějšího českého krále. Ačkoli pocházel z dynastie Lucemburků, je dodnes často nazýván Otcem vlasti a v anketě pořádané Českou televizí byl zvolen největším Čechem. Doba jeho vlády byla pro české země jednou z nejlepších v dějinách; během čtyř desetiletí zažily nebývalý rozkvět a získaly významné mezinárodní postavení. Praha se stala hlavním městem Svaté říše římské, kulturním centrem Evropy a ve své době jedním z nejbohatších měst vůbec. S rozkvětem říše je spjato zakládání nových měst (např. dnešní Karlovy Vary) i mnoho architektonických počinů, včetně stavby katedrály sv. Víta na Pražském hradě (1344) či Kamenného mostu přes řeku Vltavu (1357, dnešní Karlův most). V roce 1348 bylo založeno Nové Město pražské a také Univerzita Karlova, která se tak stala nejstarší univerzitou ve Střední Evropě. K významným mimopražským realizacím patří výstavba hradu Karlštejna jakožto místa pro uložení korunovačních klenotů.

Karel IV. (křestním jménem Václav) se narodil 14. května 1316. Jeho rodiči byli Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna. V sedmi letech byl otcem poslán na vychování na francouzský královský dvůr, kde přijal biřmovací jméno Karel. Po deseti letech, která strávil ve Francii, Lucembursku a severní Itálii, se v roce 1333 vrátil do Čech, aby převzal vládu. Nejprve byl roku 1334 jmenován markrabětem moravským, v roce 1346 byl korunován římsko-německým králem a následujícího roku králem českým. V roce 1355 se stal králem italským a téhož roku byl i korunován císařem Svaté říše římské jakožto první český král v historii. Na svou dobu byl velmi dobře vzdělán (ovládal latinu, češtinu, francouzštinu, němčinu a italštinu), byl skvělým politikem a diplomatem. Díky jeho obratné diplomacii bylo v Evropě zažehnáno mnoho vlečných konfliktů a došlo k významnému rozmachu českých zemí. Podařilo se mu také najít kompromis mezi mocí šlechty a panovníka a emancipovat českou církev povýšením pražského biskupství na arcibiskupství. Zemřel 29. listopadu 1348 na Pražském hradě, pochován byl v kryptě svatovítské katedrály.

Zajímavosti a pikantérie:

- Karel IV. měl celkem čtyři manželky: Blanku z Valois (1316–1348, sezdáni 1323), Annu Falckou (1329–1353, sezdáni 1349), Annu Svídnickou (1339 –1362, sezdáni 1353) a Alžbětu Pomořanskou (c. 1347–1393, sezdáni 1363).  

- Se svými čtyřmi ženami měl celkem dvanáct dětí (mnoho z nich však zemřelo brzy po porodu nebo v raném dětství). Nejznámější z nich jsou:
Václav IV. (1361–1419) byl v letech 1376–1400 římským králem a po smrti svého otce roku 1378 převzal vládu v českých zemích (korunován českým králem byl již roku 1363 ve svých dvou letech).
Anna Lucemburská (1366–1394), známá spíš jako Anna Česká, byla první manželskou anglického krále Richarda II. (1367–1400).


Přečtěte si článek o Karlu IV v Daily Telegraph:
Prague celebrates the 700th birthday of the greatest-ever Czech
Juliet Rix, 14 May 2016, Daily Telegraph

Související akce a události v České republice:

Císař Karel IV. 1316–2016
Výstava pořádaná Národní galerií se koná od 15. května do 25. září 2016 ve Valdštejnské jízdárně v Praze.
http://www.ngprague.cz/en/exposition-detail/charles-iv-1316-1378/

Po stopách Karla IV. v Karlových Varech
Hrané prohlídky významného západočeského lázeňského města, založeného Karlem IV. roku 1370, se konají od 1. dubna do 31. října http://700.karlovyvary.cz/

Labyrint pro krále Karla IV.
Labyrinty a jejich mystická symbolika byly za časů Karla IV. velmi populární. Východočeský zámek Loučeň, v jehož parku se rozkládá největší labyrintárium v Evropě, připravil na 1. května 2016 odhalení nového, již dvanáctého labyrintu, symbolicky věnovaného Karlu IV. a inspirovaného labyrintem z katedrály ve francouzském Chartres.
http://www.zamekloucen.cz/karel-iv

Průvod Karla IV.
Jubilejní desátý Královský průvod za účasti Karla IV. a Alžběty Pomořanské z Radotína až na Karlštejn, s bohatým doprovodným programem, se koná 4.–5. června 2016.
http://www.pruvodkarlaiv.cz/

 

Místo konání:


Datum:

Od: 1.1.2016
Do: 31.12.2016

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala